Regulamin akcji zima w mieście dla SP 352 (Conrada)

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr 352 ul. Conrada 6

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Programu „Zima w Mieście 2019” prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Warunki uczestniczenia ucznia w Programie:

a. posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

b. złożenie w terminie wg harmonogramu prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

c. uiszczenie opłaty za posiłki1,

d. przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.

6. Uczestnik Programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

8. Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.(1)

9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki i przynoszą potwierdzenie wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika. Opłatę należy wnieść przelewem na konto ajenta: „Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia 65 1440 1299 0000 0000 1462 7375. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, Zima w Mieście 2019.

10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka w FPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30, tylko SMS na numer 519 716 702 (w wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz datę/y nieobecności).

11. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki dokonywany będzie po zakończeniu Programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego do dnia 22.02.2019 r. mailem na adres biuro@liniapromocja.pl z podaniem liczby zgłoszonych dni, wyliczeniem kwoty i numerem konta do zwrotu. Przysłanie maila jest niezbędnym warunkiem do zwrotu pieniędzy.

12. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Programu, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Programu, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Programu z udziału w zajęciach.

15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

16. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście 2019” rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

17. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście 2019” rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

1 Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

Nasza strona korzysta z cookies.